top of page

Uw privacy is uitermate belangrijk voor CAP BVBA (hierna genoemd “CAP”, “wij” of “ons”). De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is CAP BVBA – Merendree 9850, Lostraat 49 - 09 362 31 42.

CAP streeft ernaar uw privacy te handhaven en zorg te dragen voor de persoonlijke informatie die u ons verschaft door ze vertrouwelijk en zorgvuldig te behandelen. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die CAP verzamelt en de manieren waarop we deze persoonsgegevens gebruiken en verwerken.

Het bezoeken van de website impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van achterlating van uw persoonsgegevens of via opt-in) van de Privacy Verklaring en zo ook van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Soorten persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan jouw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals je IP-adres .

CAP BVBA kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam

 • Voornaam

 • Bedrijfsnaam

 • Bedrijfsadres

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer (vast/gsm)

 • Taalvoorkeuren

 • Bankgegevens

 • Website

Daarnaast verzamelt CAP BVBA anonieme informatie betreffende uw gebruik van de website van CAP BVBA. Dit kan onder meer gaan over informatie omtrent: gebruikte browser, bezochte pagina’s, IP-adres, herkomst van uw bezoek… Via deze informatie kan u niet geïdentificeerd worden, maar het laat ons wel toe om statistieken te trekken van website gebruik.

Verzameling en verwerking persoonsgegevens

 Soms vraagt CAP BVBA u om persoonsgegevens in te vullen. Die gegevens kunnen worden gebruikt om u verder te informeren over onze diensten of nieuws in verband met CAP BVBA. Hieronder vallen ook de verstrekking van gegevens in het kader van een offerte-aanvraag of de uitwisseling van business cards.

Indien u dit niet wenst, kan u ons via een email op info@cap.be of via CAP BVBA Lostraat 49, 9850 Merendree eenvoudig laten weten dat u deze communicatie stop wil laten zetten.

U kan via dezelfde weg op elk moment uw verstrekte gegevens inkijken, opvragen, wijzigen, overdracht aanvragen of verzet aan tekenen tegen de verwerking ervan. Het uitschrijven op onze nieuwsbrieven of uw communicatie voorkeuren aanpassen, kan door op de in elke CAP-mail voorziene uitschrijf link te klikken.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de manier waarop CAP BVBA persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u ons via dezelfde adressen contacteren.

CAP BVBA treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die via deze website worden verzameld en kan de verwerking ervan ook opdragen aan externe verwerkers. In beide gevallen neemt CAP BVBA alle nodige maatregelen om de veiligheid en privacy van de verwerking te waarborgen. Uw gegevens zullen, behalve aan deze verwerkende partijen, daarnaast nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij wanneer een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Gebruik en opslag persoonsgegevens

 CAP BVBA kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor: 

 • U te contacteren.

 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur.

 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de website.

 • Het aanmaken van statistische documenten.

 • De opmaak van een offerte.

 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken.

 • Met het oog op het detecteren van profielen gelijkend op het uwe, tenzij u zich hiertegen uitdrukkelijk hebt verzet.

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart CAP BVBA uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor de onder de gebruiksopsomming hierboven vermelde doelen. 

Beveiliging persoonsgegevens  

CAP BVBA verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot en verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens. 

In het uitzonderlijke geval van verlies van of inbreuk op uw persoonlijke data, engageert CAP BVBA zich ertoe om dit verlies of inbreuk binnen de 72u te melden en noodzakelijke actie te ondernemen om verdere schade tegen te gaan.

Update Privacy Verklaring

CAP BVBA is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. 

Vermeld bij jouw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”, “rectificatie verzoek”, etc. en vermeld jouw naam, adres en telefoonnummer. Ter verificatie sturen wij je een e-mail naar het opgegeven e-mailadres met de uitnodiging om jouw verzoek te bevestigen. Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie. Voor vragen over deze privacyverklaring en over het beleid kun je contact opnemen met : info@cap.be

bottom of page